Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens:

  • Bedrijfsnaam: Atelier Pippilotta
  • Adres: Iemstukken 88, 9407KN Assen
  • E-mail: info@atelierpippilotta.nl
  • Telefoonnummer: 06 29 73 21 42
  • KvK-nummer: 04066708
  • BTW-nummer: NL002159103B59
  • Bankrekeningnummer: NL44 SNSB 09 3430 6731

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atelier Pippilotta betreffende de verkoop en levering van digitale producten.

1.2 Door een bestelling te plaatsen gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Atelier Pippilotta behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Atelier Pippilotta. Atelier Pippilotta is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.


3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden digitale producten zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden via een van de aangegeven betaalmethoden tijdens het bestelproces.

3.3 Na ontvangst van de betaling wordt het digitale product direct per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres verzonden.


4. Levering

4.1 Levering van digitale producten geschiedt direct na voltooiing van de betaling door middel van een downloadlink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

4.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct en werkend e-mailadres.

4.3 Atelier Pippilotta is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering die voortvloeien uit technische problemen buiten haar invloedssfeer.


5. Herroepingsrecht

5.1 Bij digitale producten vervalt het herroepingsrecht zodra de levering is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.

5.2 Door het plaatsen van een bestelling stemt de klant ermee in dat de levering van het digitale product direct na de betaling begint.


6. Garanties en klachten

6.1 Atelier Pippilotta staat ervoor in dat de digitale producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.

6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Atelier Pippilotta.

6.3 Bij Atelier Pippilotta ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.


7. Privacy

7.1 Atelier Pippilotta respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

7.2 Atelier Pippilotta gebruikt de gegevens van de klant om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor overige doeleinden zal Atelier Pippilotta deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van de klant.


8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Atelier Pippilotta in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Atelier Pippilotta gehouden is tot enige schadevergoeding.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Atelier Pippilotta kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met:

Atelier Pippilotta


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 14-06-2024.